|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Bokstavshalsband i brons

...